Tijdelijk 30% korting in onze shop, probeer vandaag nog!

Datum: 18 augustus 2023

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. SleepySafe (wij-vorm): gedefinieerd in artikel 2van deze algemene voorwaarden;
 2. Consument (jij-vorm): een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, waar SleepySafe een overeenkomst mee sluit of mee voornemens is te sluiten;
 3. Partijen: SleepySafe en de Consument;
 4. Schriftelijk: op schrift gesteld; per post, via mail of via een andere elektronische weg;
 5. Derde(n): (rechts)personen, niet zijnde SleepySafe of Consument;
Webshop: de digitale winkel van SleepySafe, bereikbaar via het webadres sleepysafe.nl .

Artikel 2 – Onze gegevens

Naam bedrijf: SleepySafe V.O.F.
Straatnaam en nummer: Hallseweg 21
Postcode en vestigingsplaats: 6964 AJ Hall

Emailadres: Info@sleepysafe.nl
KvK-nummer: 88628590

Artikel 3 – Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, al onze (rechts)handelingen en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ons.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing als je geen natuurlijk persoon bent die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn altijd digitaal te vinden op sleepysafe.nl/algemene-voorwaarden.
 4. Voordat je een overeenkomst met ons sluit, kan je aan ons vragen om je een kopie van deze algemene voorwaarden op te sturen per mail, zodat je deze algemene voorwaarden op je computer op kunt slaan.
 5. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, betekent dit niet dat de rest van onze algemene voorwaarden of onze overeenkomst niet meer geldig is. We gaan dan samen overleggen hoe we dit op gaan lossen, maar nemen daarbij wel het doel van de ongeldig verklaarde bepaling als uitgangspunt.
 6. Tenzij wij dit uitdrukkelijk anders en Schriftelijk samen zijn overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.
 7. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als we dit samen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Het kan voorkomen dat een aanbod van ons maar een bepaalde tijd geldig is of dat er aanvullende voorwaarden gelden. Wanneer dit het geval is, staat dit bij het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een voldoende nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. Met deze omschrijving kan jij een goede beoordeling van ons aanbod maken. Eventuele fouten of vergissingen in het aanbod binden ons niet. Als we gebruik maken van afbeeldingen, doen we ons uiterste best om deze zo veel mogelijk overeen te laten komen met hoe de producten er in het echt uitzien.
 3. Geleverde matrassen mogen maximaal 2 (twee) centimeter in de breedte en lengte, en maximaal 1 (een) centimeter in dikte afwijken van de afmetingen die in onze Webshop worden vermeld. Deze marges zijn gebruikelijk in de matrassenindustrie, zijn gelijk aan de Europese Norm EN 1334 en worden ook gehanteerd door de consumentenbond (Zie voor meer informatie: https://www.consumentenbond.nl/matras/matras-maat .)
 4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten, zoals bijvoorbeeld een verkeerde prijs bij een product, binden ons niet. Het gaat om fouten of vergissingen waarvan vrijwel iedereen begrijpt dat wij dat niet bedoeld hebben. Twijfel je? Neem dan contact met ons op. Indien wij een kennelijke fout ontdekken in de prijs van de door jou bestelde producten, zullen wij je over deze onjuiste prijs informeren en krijg je de keuze om door te gaan met je aankoop tegen de juiste prijs of om je aankoop te annuleren en eventueel kosteloos te retourneren.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. Onze overeenkomst komt tot stand op het moment dat je ons aanbod en de bijbehorende voorwaarden, waaronder deze voorwaarden, hebt aanvaard.
 2. Je aanvaardt ons aanbod door een bestelling te plaatsen via onze Webshop.
 3. Als je iets via de Webshop bestelt, sturen we je altijd een mailtje met een bevestiging van je bestelling.
 4. Wanneer wij rechtvaardige twijfels hebben of jij jouw kant van de overeenkomst wel kan nakomen, bijvoorbeeld de betaling, dan hebben wij het recht om de uitvoering van de overeenkomst te weigeren. Als wij weigeren zullen we je bestelling annuleren en brengen we je uiterlijk een week na het plaatsen van de bestelling daar Schriftelijk van op de hoogte.

Artikel 6 – 100 nachten gratis uitproberen

 1. Wij zijn ervan overtuigd dat alle baby’s en kinderen lekker slapen op ons matras. Daarom stellen we je in de gelegenheid om een matras na aankoop 100 (honderd) nachten gratis uit te proberen. Je hebt namelijk het recht om het matras binnen 100 (honderd) nachten na de leveringsdatum te retourneren.
 2. Je kan vanaf de dertigste dag na de leveringsdatum van het matras aangeven dat je het matras wil retourneren, door een retourverzoek te doen via sleepysafe.nl/retour. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat je pas na 100 (honderd) dagen een goed oordeel kan vormen. Geef SleepySafe een eerlijke kans!
 3. Om aanspraak te maken op het volledige aankoopbedrag van het matras, dient het matras in goede staat door ons te worden ontvangen. Bij beschadigingen aan het matras zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht en ben je aansprakelijk voor de eventuele waardevermindering van het matras. Als het matras beschadigd is, moet je dit vooraf aan ons melden. Normaal gebruik valt hier natuurlijk niet onder.
 4. Iedere klant kan het matras van SleepySafe slechts één keer uitproberen. Het retourrecht kan daarom alleen worden ingeroepen voor één bestelling per adres, per klant en per rekeningnummer, met een maximum van twee kindermatrassen of babymatrassen. Je kan in de eerste bestelling dus een retourrecht hebben op één of twee kindermatrassen of babymatrassen.
 5. Als wij aannemelijke bewijzen of gegronde vermoedens hebben van fraude of het plaatsen van een bestelling zonder serieuze koopintentie, dan komt het retourrecht te vervallen.
 6. Matrassen die niet onder het retourrecht uit dit artikel (‘100 nachten gratis uitproberen’) vallen, vallen net als overige producten onder het herroepingsrecht (art. 7).

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. Als Consument heb jij het recht om onze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden tot een termijn van 14 (veertien) dagen is verstreken na de dag waarop jij of iemand voor jou (en daarmee bedoelen we niet de bezorger), het product heeft ontvangen.
 2. Als je een product hebt besteld dat precies specifiek op maat of naar individuele keuze voor jou is gemaakt, dan zijn die producten uitsluitend bedoeld voor jou. Als gevolg hiervan is het herroepingsrecht uitgesloten voor die producten. Het gaat daarbij om producten of aanpassingen van producten die niet standaard in de Webshop aan iedereen worden aangeboden.
 3. Heb je SleepySafe al eens 100 (honderd) nachten uit mogen proberen? Dan val je terug op het wettelijke herroepingsrecht. Matrassen kunnen binnen 14 (veertien) dagen worden geretourneerd, maar het herroepingsrecht is uit hygiënisch oogpunt wel uitgesloten voor matrassen die niet meer in oorspronkelijke staat, gebruikt of beschadigd zijn. Zodanig, dat wij jouw matras niet meer aan een nieuwe eigenaar kunnen verkopen, zelfs niet na grondige reiniging.
 4. Wanneer jij een van onze producten terugstuurt ben jij wel aansprakelijk voor eventuele waardevermindering. Deze waardevermindering moet dan het gevolg zijn van het feit dat jij het product verder hebt gebruikt dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen.
 5. Bestel je een matras op de Waddeneilanden, dan kan deze niet meer retour gestuurd worden

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

 1. Je kan het herroepingsrecht uitoefenen door ons daar binnen de termijn die het vorige artikel aangeeft Schriftelijk van op de hoogte te stellen. Dit kan door te mailen naar info@sleepysafe.nl
 2. Vervolgens stuur je het product terug met alle geleverde toebehoren. Als het redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking. Daarbij moet je je houden aan onze redelijke en duidelijke instructies.
 3. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij jou.
 4. Als het herroepingsrecht wordt ingeroepen voor producten die onderdeel zijn van een productcombinatie waar je combinatiekorting voor hebt ontvangen, komt de combinatiekorting te vervallen. We kunnen deze korting verrekenen met het terug te storten bedrag.
 5. We betalen je alleen het volledige aankoopbedrag terug als het geretourneerde product onbeschadigd, compleet en in originele staat is. Bij het retourneren van een beschadigd of incompleet product verrekenen we de waardevermindering van het product met het aan jou terug te betalen bedrag.

Artikel 9 – Ontbinding

 1. Wij hebben het recht om de nakoming van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring te beëindigen en/of te ontbinden in de gevallen a t/m e. Dat mogen we doen naar onze eigen keuze.
  1. Als je een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, of wij redelijke grond hebben om dat te vrezen.
  2. Als je in staat van faillissement wordt verklaard of een schuldsaneringstraject ingaat.
  3. Als je (voorlopige) surseance en/of uitstel van betaling aanvraagt.
  4. Als je vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen.
  5. Als van ons redelijkerwijs niet kan worden gevraagd dat wij een overeenkomst met jou uitvoeren waarbij, naar ons oordeel, de klantrelatie niet meer goed en vriendelijk is. De klantrelatie kan zijn verstoord doordat je in het verleden bijvoorbeeld misbruik hebt gemaakt van onze retourvoorwaarden en/of doordat er (al dan niet juridische) geschillen met je zijn ontstaan. We kunnen dan beter niet meer met elkaar verder gaan.
 2. Als een hiervoor genoemde situatie zich voordoet behouden we elk toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van SleepySafe is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het factuurbedrag van onze overeenkomst. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het door onze aansprakelijkheidsverzekering uit te keren bedrag.
 2. Niet beperkt is onze aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan onze kant.
 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij ons meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen ons vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
 4. We zijn niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in art. 6:76 BW.
 5. We zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat we zijn uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. We zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan door het handelen van installateurs ter plekke, behalve bij opzet of roekeloosheid.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Het kan zo zijn dat er iets gebeurt waar wij geen invloed op hebben. Dit kan bijvoorbeeld een pandemie zijn. Maar ook bijvoorbeeld stakingen, files, wanprestaties van toeleveranciers of andere Derden, stroomstoringen of andere storingen van technische aard, pech onderweg, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Hoe hard we ook werken, in zo’n geval lukt het ons helaas niet om de afspraken na te komen. We gaan uit van je begrip. Het is in zo’n geval dan ook niet mogelijk om een schadevergoeding te eisen.
 2. Wanneer zo’n situatie zich voordoet, gaan we ons uiterste best doen om zo snel mogelijk te leveren. Is er na 30 dagen nog steeds sprake van overmacht? Dan mogen we allebei de overeenkomst ontbinden. Het is in dat geval niet mogelijk om eventuele schade vergoed te krijgen. Wij hebben wel het recht de al gemaakte kosten, uren en investeringen betaald te krijgen.

Artikel 12 – Garantie

Wij vinden het belangrijk dat je een leuke periode met SleepySafe tegemoet gaat en hebben daar veel voor over. Desalniettemin is het maken van SleepySafe een menselijk proces, het zou in hoge uitzondering wel eens voor kunnen komen dat er een spreekwoordelijk of echt steekje is laten vallen. Mocht dit gebeuren dan gaan wij er alles aan doen om dit voor jou te fixen. Wij staan ervoor in dat onze producten voldoen aan onze overeenkomst. Je mag verwachten dat onze producten voldoen aan de vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van normaal gebruik en de wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften die golden op het moment van bestellen. Wij geven daarom garantie op (onderdelen van) onze producten.

 1. De garantie komt in ieder geval te vervallen als:
  1. Je de geleverde producten zelf hebt gerepareerd en/of bewerkt, of door Derden hebt laten repareren en/of bewerken.
  2. Je de producten niet normaal hebt gebruikt. Bijvoorbeeld als je de geleverde producten aan abnormale omstandigheden hebt blootgesteld of op een andere manier onzorgvuldig hebt behandeld. Hier is in ieder geval sprake van als de geleverde producten in strijd zijn met de aanwijzingen van SleepySafe en/of op de aanwijzingen op de verpakking behandeld zijn.
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  4. De ondeugdelijkheid bestaat uit vlekken, scheuren of gaten die door je eigen toedoen zijn ontstaan.
 2. De garantie voor matrassen bedraagt 5 jaar.
  1. Dit valt onder de garantie
   1. Zichtbare gebreken aan de materialen of constructie waardoor normaal gebruik niet mogelijk is.
   2. Deuken, kuilen of doorligplekken van meer dan 2,5 cm (tweeëneenhalve centimeter).
  2. Dit valt niet onder de garantie:
   1. Een matras die niet via onze officiële verkoopkanalen is aangeschaft.
   2. Comfort voorkeuren die buiten de 100 nachten uitproberen vallen.
   3. Schimmelvorming ontstaan door een vochtig ruimte of vloer. Het matras ventileert uitstekend dankzij zijn open celstructuur maar is niet bestand tegen een vochtige vloer of ruimte.
    Afwijking tot 2cm in de lengte- en breedtemaat van de originele maatvoering.
   4. Kuilvorming tot 2,5 cm (tweeëneenhalve centimeter). Raadpleeg onze klantenservice hoe je kuilvorming op de juiste manier kunt vaststellen.
   5. Slijtage veroorzaakt door het gebruik van een ongeschikte of slecht ondersteunende ondergrond.
   6. Normale slijtage.

Bekijk ook onze algemene voorwaarden voor meer informatie over onze garantievoorwaarden.

Artikel 13 – Prijzen

 1. Alle bedragen zijn in euro’s en inclusief btw en andere belastingen, tenzij anders aangegeven of overeengekomen.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht ons niet tot het leveren van een gedeelte van de prijsopgave tegen een overeenkomstig deel van het opgegeven bedrag.
 3. Hebben wij een korting of actie lopen? Dan is het niet zo dat je hier op een later moment ook gebruik van kan maken. Na afloop hiervan vervalt deze aanbieding.
 4. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten, zoals bijvoorbeeld bij weergegeven bedragen binden ons niet. Als je het gevoel hebt dat iets te mooi is om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo. Het gaat om fouten of vergissingen waarvan vrijwel iedereen begrijpt dat wij dat niet bedoeld hebben. Twijfel je? Neem dan contact met ons op. Indien wij een kennelijke fout ontdekken in de prijs van de door jou bestelde producten, zullen wij je over deze onjuiste prijs informeren en krijg je de keuze om door te gaan met je aankoop tegen de juiste prijs of om je aankoop te annuleren en eventueel kosteloos te retourneren.
 5. Het is niet mogelijk om meerdere kortingscodes te combineren. Het vorige lid geldt ook in het geval het per ongeluk mogelijk was voor jou om in de Webshop meerdere kortingscodes te combineren. Dat is natuurlijk niet onze bedoeling geweest.
 6. De prijs op het moment van bestellen geldt als de overeengekomen prijs. Wij zijn nooit verplicht om prijzen te hanteren die niet golden op het moment dat je de bestelling in de Webshop plaatste. Indien de prijs voor een product in de Webshop na het moment van bestelling lager is geworden, heb je dus geen recht op enige vorm van compensatie.

Artikel 14 – Betaling en facturering

 1. In de Webshop kan worden betaald met iDeal, creditcard, Bancontact, KBC/CBC, Belfius Direct Net, Sofort, PayPal.
 2. Facturen, voor zover je deze nog niet hebt voldaan bij het bestellen, moeten binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum worden voldaan.
 3. Je hebt de plicht om onjuistheden in je betaalgegevens zo snel mogelijk aan ons te melden.
 4. Wanneer je niet op tijd betaalt, zullen we je dat altijd eerst netjes laten weten. Dan krijg je van ons nog eens 14 (veertien) dagen om het bedrag te betalen. Lukt het dan nog steeds niet? Dan zullen we helaas een incassobureau in moeten schakelen. Voor een betalingsregeling kan je altijd contact met ons opnemen.
 5. Is er sprake van een (redelijk zicht op) faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen)? Dan zijn onze vorderingen op jou en de verplichtingen van jou naar ons direct opeisbaar.
 6. Door jou gedane betaling zijn in de eerste plaats voor verschuldigde rente en kosten die wij van jou te vorderen hebben. Zijn deze er niet? Dan geldt de betaling in de tweede plaats voor de opeisbare facturen die het langste openstaan. Dit geldt ook als jij zelf aangeeft dat de betaling ziet op een andere factuur.

Artikel 15 – Levering

 1. Wij leveren het door jou bestelde product bij het door jou aangegeven adres. Wij dragen het risico van het product op bijvoorbeeld beschadiging en vermissing tot het moment van bezorging.
 2. Matrassen kunnen we wel leveren op de Waddeneilanden, maar deze kunnen niet meer retour.
 3. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat de door jou gekochte producten door het trappengat passen als de producten daar doorheen moeten. De afmetingen van de producten zijn altijd te vinden op de productpagina’s in de Webshop. Bij twijfel kan je contact opnemen met ons.
 4. We doen ons uiterste best om producten binnen de afgesproken levertijd te laten bezorgen. Dit kunnen wij alleen niet garanderen. De afgesproken levertijd is altijd een indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 5. Onze producten worden geleverd door onze vervoerspartners. Deze bezorgen tot aan de (algemene) voordeur op de begane grond.

Artikel 16 – Levering

 1. Mocht er iets niet kloppen aan de producten of is er een gebrek? Dan moet je dit binnen 2 (twee) maanden aan ons laten weten nadat je het gebrek ontdekt. Is er sprake van een zichtbaar gebrek? Dan moet je het ons een stuk sneller laten weten, namelijk binnen 48 (achtenveertig) uur. Klaag je te laat? Dan heb je helaas geen recht meer op een eventuele schadevergoeding en wordt het product geacht aan onze overeenkomst te voldoen
 2. Nadat je ons op de hoogte hebt gesteld van het gebrek gaan we meteen voor jou aan de slag. Je geeft ons dan in ieder geval de tijd om de klacht binnen vier weken op te lossen.

Artikel 17 – Levering

 1. Wanneer wij iets aan jou leveren dan blijft het product altijd in ons eigendom totdat de volledige factuur is betaald. Hieronder vallen ook vorderingen in het kader van boetes, rente en kosten zoals onder andere bedoeld in artikel 3:92 BW.
 2. Mocht het voorkomen dat er blijvend niet wordt betaald, dan mogen wij het product terugnemen. Jij moet ons, of een door ons aangewezen Derde, daar alle gelegenheid toe geven. Bij de terugname van het product kan ook eventuele demontage nodig zijn.
 3. Zolang jij de volledige factuur nog niet hebt betaald rust er een eigendomsvoorbehoud op het product. Je hebt dan niet het recht het product door te verkopen of een recht daarop te laten vestigen.
 4. Verkrijg jij het eigendom van het door ons geleverde terwijl er nog een eigendomsvoorbehoud op rust door natrekking of vermenging? Dan ben je verplicht dit eigendom terug aan ons over te dragen. Het is mogelijk dat hiervoor een recht van opstal gevestigd moet worden. Medewerking hieraan is verplicht.
 5. Leggen Derden beslag op een product met eigendomsvoorbehoud van ons? Dan moet jij ons daar zo snel mogelijk van op de hoogte stellen.

Artikel 18 – Toepasselijk recht

 1. Op onze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Ben jij een Consument waarop een ander recht van toepassing is? Dan verlies je niet de dwingende wetsbepalingen van dat recht die jou als Consument kunnen beschermen.
 3. Mochten er helaas toch problemen tussen ons ontstaan, dan zullen we eerst zoveel mogelijk in overleg treden om tot een oplossing te komen. Komen we er samen niet uit? Dan is alleen de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen van onze problemen, tenzij de wet jou als Consument nog meer mogelijkheden biedt.
 4. Ingeval deze algemene voorwaarden en onze overeenkomst onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gaan de in onze overeenkomst opgenomen voorwaarden voor.

Artikel 19 – Survival

 1. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de overeenkomst die de strekking hebben om na het einde van de overeenkomst geldig te blijven, blijven na het eindigen van de overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 20 – Wijziging of aanvulling

 1. We hebben het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zullen we je tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen of aanvullingen.
 2. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden zullen minimaal 30 (dertig) dagen zitten.
 3. Heeft de wijziging of aanvulling van de voorwaarden tot gevolg dat jij geen vergelijkbare overeenkomst meer met ons kan sluiten dan je voor de wijziging of aanvulling zou doen? Dan heb jij het recht de gewijzigde voorwaarden te weigeren en de overeenkomst eventueel te ontbinden.
Terug naar begin

Zoeken naar producten

Product is toegevoegd aan uw winkelwagen